Название организации: ФОП «Гребеник Юрий Валериевич»

Действует на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей номер записи в реестре № 2 053 000 0000 004064 от 05.04.2018 года

Почтовый адрес: 17100, Черниговская обл., Носовский р-н, г. Носовка, ул. Заричная 24

Контактный номер телефона: +38 (098) 543-21-00

Платежные банковские реквизиты:

Р/с: 26000053019646 в КИЕВСКОЕ ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», Г. КИЕВ

МФО 321842

ЕГРПОУ (ДРФО): 2966903950

Плательщик единого налога 3 группа 5%

Документы высылаются по запросу.

1. Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення замовниоком плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати, Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

6. Предмет договору, що саме ви пропонуєте потенційним клієнтам, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору.

7. Вартість товару/послуги/виконання робіт – посилання на сторінку.

8. Порядок надання послуг/виконання робіт/поставки (продажу) товарів: зазначається об’єм, конкретний вид послуги/роботи (асортимент товару, об’єм якого визначається вибором покупця і описати яким чином це має відбуватися на вашому сайті);

9. Порядок поставки, прийому рекламацій (претензій) по якості, комплектності товару чи якості послуг/виконання робіт, порядок повернення коштів і т.д.;
10. Права та обов’язки сторін;

11. Гарантійний строк – для товарів, чи сервісне обслуговування, технічна підтримка – для послуг/виконання робіт.

12. Відповідальність – ваша, як виконавця і клієнта, у випадку порушення умов цього договору.

13. Строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору.

14. Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.

14. Реквізити Виконавця.

Публічний договір-оферта ____________

про надання послуг зі створення веб- сайту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг зі створення веб-сайту. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://webmastera.studio/offer.

1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи по створенню веб-сайту, відповідно до Технічного завдання, затвердженим Сторонами і оформленим у вигляді Додатку №1 до цього Договору (далі ТЗ), а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи. ТЗ затверджується Сторонами шляхом його підписання.

2.1.1. У разі прийняття викладених нижче умов і внесення передплати в розмрі 50 % віз загальної вартості послуг протягом 1-го робочого дня з моменту ознайомлення з договором та пыдписанням ТЗ, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником. Договір, укладений Замовником шляхом прийняття (акцепту) цієї публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному між ФОП Гребеник Юрій Валерійович і «Замовником».

2.2. Роботи за цим Договором, ціна яких менше 3 000 (три тисячі) гривень, можуть виконуватися без внесення змін до ТЗ. Оплата Замовником рахунку за такими роботами є підтвердженням узгодження видів, ціни і обсягів даних робіт. На дані роботи підписується окремий акт здачі-приймання робіт за фактом їх виконання.

2.3. Замовник зобов’язується забезпечити умови та надати інформацію, документи, необхідні Виконавцю, необхідні для виконання останнім своїх зобов’язань.

2.4. Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключні майнові права на використання об’єктів інтелектуальної власності, зазначені в статті 12 цього Договору на умовах відчуження в повному обсязі, якщо такі створюються в результаті виконання робіт по створенню веб-сайту. Права передаються без обмеження території. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання об’єктів інтелектуальної власності включено в ціну робіт за Договором. Передача виключних майнових права на використання об’єктів інтелектуальної власності здійснюється, шляхом підписання акту здачі-приймання робіт.

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ І ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Початок робіт зі створення веб-сайту здійснюється на наступний робочий день після отримання Виконавцем передоплати, обумовленої в п.6.4.1 цього Договору та виконання Замовником вимог п. 5.1. даного Договору.

3.2. Найменування, зміст і терміни виконання етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише, шляхом підписання Сторонами відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.3. Зміст і терміни реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише шляхом підписання Сторонами, відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.4. Порядок здачі-приймання виконаних робіт:

3.4.1. Завершальна здача-приймання робіт здійснюється при підписанні акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.4.2. Після завершення виконання робіт за даною угодою і / або етапу (кількох етапів робіт), передбачених в ТЗ, Виконавець передає Замовнику результати цих робіт разом з відповідним актом здачі-приймання виконаних робіт, засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.3. Замовник приймає передані роботи в терміни, передбачені в ТЗ, шляхом підписання відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт та передає скан копію даного акту засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.4. У разі, якщо Замовник не згоден з результатами переданих йому Виконавцем виконаних робіт, то, в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапом і передбачені ТЗ цього Договору, він направляє Виконавцю письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт.

3.4.5. Всі зауваження та побажання Замовника, до цього Договору, не повинні виходити за рамки затвердженого ТЗ.

3.4.6. При надходженні зауважень і побажань Замовника, передбачених п. 3.4.5. цього Договору, Виконавець вносить зміни в виконані роботи та надає другий результат виконаних робіт Замовнику в терміни, зазначені в ТЗ з моменту отримання зауважень і побажань від Замовника.

3.4.7. У разі якщо Виконавець не має технічної можливості внести відповідні правки в результати виконаних робіт у строки, визначені ТЗ, він письмово повідомляє про це Замовника з обов’язковим зазначенням причин збільшення термінів і вказує термін, необхідний для завершення робіт. Терміни виконання робіт в цьому випадку збільшуються на час, вказаний Виконавцем в такому письмовому повідомленні.

3.4.8. Після завершення виконання повторних робіт в зв’язку з побажаннями або зауваженнями Замовника в порядку п.п. 3.4.3. — 3.4.6. цього Договору, Виконавець передає, а Замовник приймає результати цих робіт відповідно до п.п. 3.4.1. — 3.4.4. цього Договору та в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапу ТЗ.

3.4.9. У разі якщо Замовник повторно не приймає роботи, то Виконавець на свій розсуд має право в односторонньому порядку розірвати Договір або продовжує роботу по етапу, до якого у Замовника є зауваження і побажання, до прийняття останнім такої роботи. Ціна подальшої роботи по створенню веб-сайту обговорюється додатково, і окремо вказується у відповідному Додатковій угоді.

3.5. У разі, якщо Замовник, в терміни, передбачені ТЗ, не підписує наданий йому Виконавцем, Акт здачі-приймання виконаних робіт (завершальний) і не надає письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт, то такий Акт підписується Виконавцем в односторонньому порядку, вважається оформленою належним чином, а роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті.

3.6. Якщо інше не обумовлено в Додатку до Договору, Замовник має право розірвати Договір в будь-який момент до завершення робіт Виконавцем, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.7. При розірванні Договору Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити фактично виконані Виконавцем роботи не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дня розірвання Договору. У разі порушення цього терміну, Договір вважається чинним до виконання Замовником свого зобов’язання по оплаті виконаних робіт.

3.8. При розірванні Договору в порядку, передбаченому п. 3.6. цього Договору, внесена Замовником передоплата згідно з пунктом 6.4.1. цього Договору не повертається. Дана сума є винагородою за проведені Виконавцем роботи по підбору і настройки шаблону сайту, необхідного для виконання робіт.

3.9. Всі вимоги про доробки та побажання до варіантів робіт Замовник надсилає електронною поштою з можливим дублюванням в письмовому вигляді.

3.10. Час, необхідний Замовнику на затвердження результатів робіт, не входить в загальний термін розробки веб-сайту.

3.11. У разі несвоєчасного внесення оплати згідно п. 6.4. цього Договору та / або надання інформації згідно з пунктом 5.1. цього Договору, узгодження етапів робіт в терміни, ТЗ, оплати послуг третіх осіб, що впливають на виконання Виконавцем своїх зобов’язань, або іншого невиконання Замовником або його контрагентами зобов’язань Замовника, обумовлених в Договорі, а також Додатках і Додаткових угодах до нього, Виконавець має право в односторонньому порядку перенести всі терміни виконання робіт ( надання послуг) без будь-якого узгодження з Замовником. Терміни виконання робіт, в ТЗ, в цьому випадку збільшуються на час виконання Замовником своїх зобов’язань і на час, необхідний Виконавцю на відновлення робіт.

3.12. За наявності технічних можливостей, у відповідності з чинним Законодавством України про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис, Акт приймання-передачі наданих послуг може бути надано Замовнику в електронному вигляді, з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи та печатки.

3.13. Приймаючи акцепт цієї Оферти, Користувач також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується якісно, ​​відповідно до цього Договору, додатків та додаткових угод до нього виконати роботи.

4.2. Виконавець зобов’язується дотримуватися термінів реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту, зазначені в ТЗ.

4.3. Виконавець розпочинає надання послуг по наступному етапу, зазначеного в ТЗ, тільки після прийняття Замовником робіт по попередньому етапу.

4.4. Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника інформувати останнього про хід виконання робіт (в термін не більше 3-х робочих днів з моменту запиту).

4.5. Виконавець передає результати виконаної роботи, після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт в порядку, передбаченому п.п.3.4., 3.6. цього Договору, а також після повної оплати робіт. Замовнику передаються ключі (коди доступу), технічна документація і сайт переноситься на домен і хостинг Замовника.

4.6. Виконавець зобов’язаний перенести сайт Замовника на постійний хостинг, рекомендований Виконавцем протягом обумовленого Сторонами терміну, після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт. У разі, якщо Замовника не влаштовує постійний хостинг, рекомендований Виконавцем, ціна перенесення обмовляється в відповідній Додатковій угоді до цього Договору.

4.7. Перенесення сайту на постійний хостинг, запропонований Замовником, наповнення сайту інформацією, а також будь-які додаткові роботи, не зазначені в ТЗ, оформляються у вигляді Додатку до цього Договору, додатково оплачуються Замовником і виконуються Виконавцем після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором , а також після повної оплати Замовником додаткових робіт.

4.8. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без додаткового узгодження з Замовником.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати необхідні матеріали та інформацію для виконання роботи, яка не суперечить чинному законодавству України, до початку робіт (роботи по прототипоровання сайту, можуть бути розпочаті тільки після отримання даних матеріалів):

● матеріали, необхідні для розробки прототипів сайту:

— доступ до управління доменом, якщо він зареєстрований замовником;

— brand-book або окремі елементи фірмового стилю (при наявності

таких у Замовника) — логотип в форматі * .cdr, * .psd і фірмовий шрифт;

— фотографії та інші графічні зображення в форматах * .jpg, * .gif, * .bmp,

* .cdr, * .psd;

— Будь-яка інша текстова та графічна іноформацію, прописана в ТЗ, яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі;

— новини або статті та інша інформація, підписана в ТЗ яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі. Тексти в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls;

5.1.1. В термін не пізніше 7 робочих днів з моменту підписання даного Договору — інші інформаційні матеріали, в тому числі:

— тексти всіх основних розділів сайту в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls, і інші текстові і графічні елементи і матеріали, описані в ТЗ.

5.1.2. У разі, якщо Замовник не виконує вимоги п. 5.1.1. цього Договору в повному обсязі, то результат робіт передається Замовнику без наповнення і викладення на робочий хостинг-майданчик і доменне ім’я. Роботи Виконавця вважаються виконаними і підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.

5.2. Замовник своєчасно стверджує етапи робіт, перераховані в пТЗ і надсилає Виконавцю підписаний Акт, з печаткою (за наявності) та підписом.

5.3. Замовник своєчасно оплачує роботу Виконавця в розмірі і терміни, передбачених в розділі 6 даного Договору.

5.4. Замовник не має права вимагати від Виконавця виконання додаткових робіт, які:

● Не передбачені в ТЗ (Додаток №1 до даного Договору);

● Суперечать результатам робіт по завершеним етапах, згідно ТЗ.

● Суперечать можливостям обраного шаблону.

5.5. Додаткові роботи проводяться в міру необхідності і оплачуються Замовником окремо. Проведення додаткових робіт узгоджується і оформляється в письмовому вигляді, як Додаткова угода до цього Договору та / або як доповнення до ТЗ, яке повинно бути підписано обома Сторонами.

5.6. Замовник зобов’язується передавати інформацію, необхідну для виконання робіт Виконавцю електронною поштою та / або за допомогою інших електронних носіїв інформації, в файлах, формат яких узгоджений з Виконавцем.

5.7. Факт передачі Замовником Виконавцю інформації, передбаченої п. 5.1. (Разом з підпунктами) цього Договору оформляється Сторонами відповідним Актом прийому-передачі інформації. Дана інформація може бути передана електронною поштою і підтверджує сам факт передачі або не передачі.

5.8. Замовник зобов’язується не розголошувати будь-яку інформацію Виконавця, отриману під час співпраці за даним договором без письмової згоди Виконавця за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.9. Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не перешкоджаючи здійсненню господарської діяльності.

6. ЦІНА РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. На момент підписання цього Договору загальна вартість робіт є сумою цін послідовних етапів створення сайту (виконання робіт), визначається на основі та фіксується в ТЗ .

6.3. Ціна може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін, шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.

6.4. Порядок оплати робіт по створенню веб-сайту ділиться на 2 етапи:

6.4.1. Передоплата в розмірі 50% від загальної вартості робіт, передбачених п. 6.1 та ТЗ.

цього Договору, протягом 1 (одного) робочого дня, після підписання цього Договору.

6.4.2. 50% від ціни робіт, передбачених п. 6.1. цього Договору перед початком робіт по етапу 3.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником строків розрахунків, визначених цим Договором та Додатками до нього, більш ніж на 5 (п’ять) банківських днів.

6.6. У разі неможливості виконання роботи, з причини, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично виконаних Виконавцем робіт. Передоплата, передбачена п. 6.4.1. цього Договору, не повертається.

6.7. У разі не виконання будь-якого з пунктів ТЗ з вини виконавця, виконавець погоджує це з замовником і компенсує затрати по данному пункту ТЗ. Розмір компенсування виконавець встановлює згідно свого розсуду та компетенціі в даній сфері послуг. Розірвання договору в такому випадку не може бути ініцоване як невиконання договору з вини виконавця.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту даного Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов’язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей даного Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

7.2. Виконавець зобов’язаний не допускати до наявних, в зв’язку з виконанням даного Договору, документів осіб, які не мають на це відповідних повноважень.

7.3. В рамках даного Договору Сторони передають один одному конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані третіх осіб. Сторони зобов’язуються не використовувати дану конфіденційну інформацію для того, щоб намагатися здійснити наймання фахівців іншої Сторони, прямо залучених до надання послуг (виконання робіт) протягом терміну дії Договору, а також протягом 2 (двох) років після його припинення. Потрібно роз’яснення з цього пункту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.

8.2. Замовник гарантує, що надаються відповідно до умов даного Договору, інформаційні матеріали не обтяжені вимогами третіх осіб, що замовник є власником виключних прав на інформаційні матеріали та / або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників щодо об’єктів інтелектуальної власності та об’єктів, що входять до складу творів, а також щодо первинних творів (у разі, якщо твір є перероблений і / або перекладений), такі дозволи ніяким чином не повинні обмежувати прав Виконавця або ускладнювати використання твору Виконавцем відповідно до даного Договору.

8.3. Виконавець гарантує якісно і в передбачені цим Договором терміни виконувати роботи, передбачені цим Договором, своєчасно надавати Замовнику доступ до результатів робіт за умови виконання Замовником зобов’язань по відношенню до Виконавця відповідно до умов даного Договору.

8.4. У разі пред’явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов даного Договору, Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі.

8.5. У разі пред’явлення Замовнику претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, які не передавались Замовником Виконавцю в порядку виконання своїх зобов’язань за цим Договором, представлених на сайті, Виконавець зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Замовника. У разі виникнення витрат і збитків у Замовника, Виконавець зобов’язується відшкодувати їх в повному обсязі.

8.6. Замовник, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Виконавця, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.7. Виконавець, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Замовника, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.8. При порушенні Виконавцем терміну здачі сайту відповідно до розділу 3 даного Договору з вини останнього, Виконавець виплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості робіт відповідно до ТЗ за кожен день прострочення, але не більше 5 % від загальної вартості робіт.

8.9. При порушенні Замовником оплати робіт в терміни, встановлені цим Договором, або узгодження по етапах робіт за цим договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від загальної ціни робіт за кожний день прострочення, але не більше 5 % від загальної суми вартості робіт.

8.10. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв’язку, програмного забезпечення і комп’ютерів, наданих іншими організаціями.

8.11. Сторони не несуть відповідальність за збитки, в тому числі упущену вигоду, іншої Сторони, які виникли і / або можуть виникнути при неналежному виконанні умов цього Договору.

8.12. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін.

8.13. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спори вирішуються в суді відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до ТЗ протягом (одного) календарного місяця (гарантійного терміну) з моменту закінчення виконання робіт і дати підписання завершується акту виконаних робіт за даним Договором.

9.2. Виконавець має право дати гарантійне зобов’язання, що відрізняється від вимог п. 9.1. даного Договору, або заявити про припинення дії виданого ними гарантійного зобов’язання, в одному з наступних випадків:

9.2.1. Якщо порушення працездатності сайту сталося не з вини Виконавця.

9.2.2. За втручання в роботу сайту з боку Замовника будь-яким способом, крім доступу, наданого Виконавцем.

9.2.3. При порушенні працездатності сайту Замовником або третіми особами, які отримали доступ до сайту або хостингу Замовника без відома або провини Виконавця (включаючи зараження вірусом або злом внаслідок використання сторонніми особами вразливостей системи управління сайтом).

9.2.4. Якщо Замовник не надав повний доступ до аккаунту хостинг провайдера Виконавцю, з подальшим обмеженням прав доступу.

9.2.5. При переробці кодів або дизайну сайту Замовником або третьою стороною.

9.2.6. Зміни модулів CMS, в тому числі — зміна налаштувань модулів щодо коректних (попередньо встановлених Виконавцем), установку сторонніх модулів, неузгоджених з Виконавцем.

9.2.7. Щоб змінити установки хостингу, в тому числі доступів (FTP, SSH, MySQL, панель управління хостингом, управління доменом, управління NS-серверами).

9.2.8. Обраний шаблон не підтримує необхідну зміну або модуль.

9.3. Для пред’явлення претензій до якості наданих Виконавцем послуг протягом гарантійного терміну експлуатації сайту, Замовник зобов’язаний негайно сповістити Виконавця по електронній пошті. Виконавець зобов’язується розглянути претензії до якості наданих Виконавцем послуг протягом 3-х робочих днів з моменту їх надходження. Якщо претензії до якості наданих Виконавцем послуг відповідають вимогам, зазначеним в п. 9.1 даного Договору, Виконавець складає Акт, що фіксує дефекти і узгоджувальний порядок і термін їх усунення.

9.4. Виконавець зобов’язаний виконати всі гарантійні зобов’язання, зазначені в п. 9.1. даного Договору за свій рахунок. Після виконання гарантійних зобов’язань, Замовник підписує Акт прийнятих робіт з усунення дефектів.

9.5. Після завершення гарантійного терміну, зазначеного в п. 9.1. цього Договору, Виконавець має право відмовити в безоплатному усуненню будь-яких дефектів на сайті. Замовник може укласти з Виконавцем Договір на технічну підтримку сайту.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту ознайомлення з його умовами на сайті Виконавця та виконання умов п 2.1.1. Договору, та діє до моменту повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

10.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін з письмовим повідомленням не менше ніж за 7 робочих дні. У тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт по ТЗ, взаєморозрахунки провадяться, виходячи з фактично виконаних робіт в процесі виконання цього Договору. Сума коштів яка внесена як авансовий платіж не повертається.

10.3. Договір може бути достроково розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку, за відсутності між сторонами суперечок і заборгованостей. При цьому сторона ініціатор розірвання Договору повинна письмово сповістити іншу сторону не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання Договору.

11. ФОРС — МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього походження, які виникли без вини Сторін, поза їхньою волею, і їх не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи:

• обставини непереборної сили, тобто стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо);

• лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання, мережі Інтернет, аварії);

• обставини суспільного життя (загрозу війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену і неоголошену війну, дія суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб);

• видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

11.3. Сторона, яка не має можливості виконати належним чином свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово протягом 15 календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про такі обставини, в іншому випадку вона позбавляється права посилатися на такі обставини.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль цей Договір може бути розірваний Замовником або Виконавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

11.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом — місцевої торгово-промисловою палатою.

12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Якщо в результаті виконання робіт (надання послуг) за цим Договором і додатками до нього, Виконавцем будуть створені результати інтелектуальної діяльності (далі — «Результати»), Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключне право на зазначені Результати робіт на умовах відчуження в повному обсязі. Права передаються без обмеження території і терміну дії. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання Результатів включено у вартість робіт за Договором.

12.2. Виконавець і інші фізичні особи, які брали участь у виконанні робіт за дорученням Виконавця, мають право називатися автором створених Результатів за Договором. Ніяке інше обличчя, включаючи Замовника, не може називатися автором даних Результатів. При використанні Результатів, Замовник має право не вказувати авторів Результатів.

12.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення в нижній частині сторінок розробленого сайту гіпертекстового посилання на свій сайт, що представляє собою рядок: «Створення сайту — студія Webmastera» або її модифікацію на весь термін дії (охорони) авторських прав, передбачений чинним законодавством України. У разі істотної зміни зовнішнього вигляду сайту Замовником, Виконавець має право вимагати зняття даної посилання, а Замовник зобов’язаний задовольнити вимогу Виконавця.

12.4. У разі відмови від надання інформації, зазначеної в п. 5.1. даного Договору, Замовник компенсує Виконавцю 10% від вартості робіт, зазначеної в п. 6.1. даного Договору.

12.5. Замовник надає Виконавцю право на використання найменування Замовника в офіційних списках організацій, для яких Виконавець є підрядником в тому вигляді, в якому даний товарний знак Замовника розміщений на сайті Замовника, і надає Виконавцю право на анонсування проміжних результатів робіт і результатів всіх робіт за даною угодою.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору узгоджуються сторонами, підписуються, оформлюються в вигляді Додатків і Додаткових угод до цього Договору.

13.2. В ціну робіт по розробці сайту не входить (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору):

13.2.1.Вивод сайту на перші позиції у видачі пошукових систем (наприклад, Google, Yandex та інші).

13.2.2.Внутрішня SEO оптимізація сайту (підготовка і розміщення на сайті seo keywords, descriptions і т.д.) або розміщення контекстної реклами.

13.2.3.Дизайнерське оформлення листів, які приходять користувачам сайту (листи-підтвердження реєстрації, підтвердження замовлення, шаблон листи для розсилки новин і т.д).

13.2.4.Реєстрація і ведення груп (профілів) в соціальних мережах.

13.2.5.Оплата доменного імені або хостингу замовника (контроль за балансом і термінами Замовник здійснює самостійно).

13.2.6.Купівля або продовження ліцензії CMS, модулів, плагінів, шаблонів, зображень, шрифтів.

13.2.7.Підготовка і наповнення сайту контентом (тексти сторінок, зображення, банери).

13.2.8.Розробка або підключення додаткових програмних моделей або графічних елементів, що не були описані в Технічному завданні, що є прототипом або на дизайн макетах сторінок.

13.2.9.Розробка логотипу або інших елементів фірмового стилю (візитки, листівки, фірмові бланки і т.п.).

13.2.10. Адаптація та забезпечення коректного функціонування модулів або елементів сайту (шрифти, анімація, калькулятори тощо), які розроблялися для Замовника сторонніми фахівцями.

13.2.11. Налаштування сервера Замовника.

13.2.12. Повторне перенесення сайту на інший хостинг і прив’язка доменних імен.

13.2.13. Контроль за дотриманням термінів з надання Замовником матеріалів або затвердженню проміжних етапів роботи.

13.2.14. Контроль за термінами і якістю роботи третіх осіб, яких приваблює Замовник (дизайнери, фотографи, копірайтери та інші).

13.2.15. Оновлення контенту сайту (завантаження додаткових фотографій або заміна поточних фотографій товарів, завантаження додаткового опису, характеристик і т.д.).

13.2.16. Доопрацювання елементів дизайну і функціональних модулів сайту після їх письмового затвердження Замовником.

13.3. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не обговорені будь-які вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від приймання виконаних робіт.

13.4. Листування по електронній пошті між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, що підтверджує процес робіт, вироблений за даним Договором. У разі виникнення спору за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом, листування по електронній пошті може бути використана в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт.

Будь-яке листування, включаючи заявки Замовника та відповіді Виконавця, визнається такою, якщо вона здійснена одночасно за наступними електронними адресами з повідомленням про прочитання або повідомленням поштового сервісу про доставку листа:

● електронні адреси відповідального представника Виконавця: vipmastera@gmail.com

● керівник з боку Виконавця: — Гребеник Ю.В.

13.5. Сторони погодили використання електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис».

Сторони погодили, що додатки, додаткові угоди до Договору, які є невід’ємною частиною Договору, а також первинні документи на її виконання можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері ЕЦП, або в паперовому вигляді. В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням електронного цифрового підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

13.6. Інформація та / або документи будуть вважатися належним чином передані Стороною по електронній пошті в дату і час отримання підтвердження прочитання або доставки будь-яким з адресатів, вказаних в п.13.4, іншої Сторони. При відсутності доказів фальсифікації — листування по електронній пошті вважається офіційним документом.

13.7. Даний Договір складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Іден. Код 2966903950

Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24

Р/р: 26000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК»,М.КИЇВ,

МФО 321842

Платник єдиного податку 3 група 5%.

Тел. +38 (067) 201-48-48